ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวดาราวรรณ จุลอักษร
2 นางพิชญ์ญาภัทร สุขทะเล ครูประจำชั้นป.3/3
3 นางสาวประทานพร แม่นชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.4/4
4 นางสาวกิตติพร เวียงชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.4/6
5 นางเยาวมาลย์ ราณรงค์ ครูประจำชั้นป.4/5
6 นางสาวศีลวาน พงศ์ทองกุล ครูประจำชั้นป.3/5
7 นางนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม ครูประจำชั้นป.5/5
8 นางสุนิสา วรรณยิ่ง ครูประจำชั้นป.6/4
9 นางสาววิไลวรรณ วิเศษภักดี ครูประจำชั้นป.6/3
10 นางสมคิด ห่อไธสง ครูประจำชั้นม.2/2
11 นางกรรณิกา กางกรณ์ ครูประจำชั้นอนุบาล 1
12 นางสาวรัชรินทร์ ทองเจริญ ครูประจำชั้นอนุบาล3/2
13 นางสิริพร โตชัยภูมิ ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
14 นางสาวนุชจริน เฮงดี ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/2
15 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/4 3/5
16 นางสาวมรกต สีนอก ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/3
17 นางวิลาวัลย์ มั่นคง ครูประจำชั้นอ.3/1
18 นางสาววิราสิณี ขยันจิตร์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/3
19 นางสาวศิริพร ไสยาสน์ ครูประจำชั้นอ.2/2
20 นางอารีรัตน์ พงษ์ธานี ครูผู้ช่วยเด็กเล็กห้อง
21 นางสาวยุวดี ทำดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 นางศุภวรรณ สีนอก ครูประจำชั้นป.1/4
23 นางณัฎฐ์นรี แก้วศรีงาม ครูประจำชั้นป.1/2
24 นางสาวกนกกร อิสระภาพ ครูประจำชั้นป.1/3
25 นางสาวนิลวรรณ โพธิ์ไทรย์ ครูประจำชั้นป.1/3
26 ว่าที่ ร.ต.หญิงลำภู จำพันธุ์
27 นางสุจิตตรา โอสวัสดิ์ ครูประจำชั้นป.2/5
28 นางเสาวลักษณ์ ปทุมจันทรัตน์ ครูประจำชั้นป.2/3
29 นางสาวอดิภา รอดแก้ว ครูประจำชั้นป.2/1
30 นางอาริยา สีมา ครูประจำชั้นป.3/2
31 นางสมปอง ชิณวงศ์ ครูประจำชั้นป.4/3
32 นางสาวปัฎฐยา บำรุงกุล
33 นางสาวพินใจ คำแพง ครูประจำชั้นป.6/1
34 นางสาววิไลย์ลักษณ์ คงชูดี ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
35 นางมลิวรรณ์ ลาดจันทึก เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
36 นางสาววิภวาณี ทิมุนนี เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
37 นางสาวกัญญารัตน์ มวลชัยภูมิ ครูประจำชั้นม.3/2
38 นางสาวอมรรัตน์ ขวัญชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.5/1
39 นางนิภาพร แก้วยก ครูประจำชั้นม.2/1
40 นางสาวศรีสุดา เทินสระเกษ ครูประจำชั้นม.3/1
41 นางสุภาวดี คุ้มกุดขมิ้น ครูประจำชั้นอนุบาล2/1
42 นางสาวนิจิตตรา เจนชัย ครูประจำชั้นอนุบาล2/2
43 นางมณีรัตน์ นราพงษ์ ครูประจำชั้นอนุบาล2/2
44 นางสาวทรรศนีย์ สีนอก เจ้าหน้าที่ห้องสวัสดิการ
45 นางสาวจีระประภา คุ้มกุดขมิ้น ครูประจำชั้นอนุบาล3/3
46 นางพรจนีย์ สิงหสุรศักดิ์ ครูประจำชั้นอนุบาล3/4
47 นางสาวศรีวรรณ์ ดอนชาดา ครูประจำชั้นป.5/3
48 นางสาวยุภา กระแสกุล ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/2
49 นางสาวณัฐกานต์ นุฤทธิ์มนตรี ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/1
50 นางกรุณา ทิพสุต ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/2
51 นางสาวพิมพันธุ์ ทันรังกา ครูประจำชั้นป.3/4
52 นางสาวไอลดา ศรีรส เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
53 นางสาวนิตยา เนตรขันธ์
54 นางสาววนิดา ผริตะโกมล ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
55 นางสาวธิฎาพร ศรีวงษา ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
56 นางสาวโชติมา ไวยโภชน์ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
57 นางสาวอรอนงค์ มานะเสถียร ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
58 นางจันทร์เพ็ญ วิทยานุกรณ์ ครูประจำชั้นป. 2/2
59 นางพัชนี พรแพงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน
60 นางสาวอัฐทยา ปัญญาเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน
61 นางสาวชลลดา บุญญารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/วิชาการ
62 นางบุญศรี นุฤทธิ์มนตรี ผู้อำนวยการ
63 นางสาววาสนา ดำรงภูมิ
64 นางสาวอรอุมา คำย่อย ครูประจำชั้นป. 4/2
65 นางสาวปิยะภรณ์ ธนะรัตน์ ครูพิเศษประถม
66 นางสาวชัชฎาพร ลาภเกิด
67 นางสาววิลาสินี เสมอไวย์ ครูประจำชั้นป.5/2
68 นางสาวภัทรภร ภิรพงศ์ธนา ครูพิเศษ
69 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห
70 นางสาวสาวิตรี ดอกจันกลาง
71 นางสาวกิติยา ปราบภัย
72 นางสาวรัตนา สวัสดิ์รัมย์
73 นางสาวพันธ์งาม คงกระพันธ์