อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์         รัก-เมตตา     ซื่อสัตย์     กตัญญู    อยู่อย่างพอเพียง


เอกลักษณ์        โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์