ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 บาทหลวงประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ผู้อำนวยการ
3 บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ผู้อำนวยการ
4 บาทหลวงสุข ศรจันทร์ ผู้อำนวยการ
5 นายตะวัน พัฒนชูสกุล ครูประจำชั้นป.4/2
6 นายประสิทธิ์ จันทะพันธ์ ครูประจำชั้นป.5/4
7 นายบุญญฤทธิ์ สะวันนา
8 นายกฤตภาส จงจอหอ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
9 นายจิรนันท์ เทินสระเกษ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
10 นายประมาน ทวีสัตย์ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
11 นายเอกสิทธิ์ ทิพย์แสนพรหม ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
12 นายสุพล ลาดจันทึก
13 นายจรัญ วงพิมล ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
14 นายชัยธวัช วรรณยิ่ง เจ้าหน้าที่ I.T
15 บาดหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ผู้บริหาร
16 นายอัญพัชญ์ ถิระธัญสิทธิ์กุล ครูพิเศษ
17 นายวัฒนชัย พึ่งภูมิ
18 นายชมพร แฝงชัยภูมิ
19 นางสาวดาราวรรณ จุลอักษร
20 นางพิชญ์ญาภัทร สุขทะเล ครูประจำชั้นป.3/3
21 นางสาวประทานพร แม่นชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.4/4
22 นางสาวกิตติพร เวียงชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.4/6
23 นางเยาวมาลย์ ราณรงค์ ครูประจำชั้นป.4/5
24 นางสาวศีลวาน พงศ์ทองกุล ครูประจำชั้นป.3/5
25 นางนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม ครูประจำชั้นป.5/5
26 นางสุนิสา วรรณยิ่ง ครูประจำชั้นป.6/4
27 นางสาววิไลวรรณ วิเศษภักดี ครูประจำชั้นป.6/3
28 นางสมคิด ห่อไธสง ครูประจำชั้นม.2/2
29 นางกรรณิกา กางกรณ์ ครูประจำชั้นอนุบาล 1
30 นางสาวรัชรินทร์ ทองเจริญ ครูประจำชั้นอนุบาล3/2
31 นางสิริพร โตชัยภูมิ ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
32 นางสาวนุชจริน เฮงดี ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/2
33 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/4 3/5
34 นางสาวมรกต สีนอก ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/3
35 นางวิลาวัลย์ มั่นคง ครูประจำชั้นอ.3/1
36 นางสาววิราสิณี ขยันจิตร์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/3
37 นางสาวศิริพร ไสยาสน์ ครูประจำชั้นอ.2/2
38 นางอารีรัตน์ พงษ์ธานี ครูผู้ช่วยเด็กเล็กห้อง
39 นางสาวยุวดี ทำดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 นางศุภวรรณ สีนอก ครูประจำชั้นป.1/4
41 นางณัฎฐ์นรี แก้วศรีงาม ครูประจำชั้นป.1/2
42 นางสาวกนกกร อิสระภาพ ครูประจำชั้นป.1/3
43 นางสาวนิลวรรณ โพธิ์ไทรย์ ครูประจำชั้นป.1/3
44 ว่าที่ ร.ต.หญิงลำภู จำพันธุ์
45 นางสุจิตตรา โอสวัสดิ์ ครูประจำชั้นป.2/5
46 นางเสาวลักษณ์ ปทุมจันทรัตน์ ครูประจำชั้นป.2/3
47 นางสาวอดิภา รอดแก้ว ครูประจำชั้นป.2/1
48 นางอาริยา สีมา ครูประจำชั้นป.3/2
49 นางสมปอง ชิณวงศ์ ครูประจำชั้นป.4/3
50 นางสาวปัฎฐยา บำรุงกุล
51 นางสาวพินใจ คำแพง ครูประจำชั้นป.6/1
52 นางสาววิไลย์ลักษณ์ คงชูดี ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
53 นางมลิวรรณ์ ลาดจันทึก เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
54 นางสาววิภวาณี ทิมุนนี เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
55 นางสาวกัญญารัตน์ มวลชัยภูมิ ครูประจำชั้นม.3/2
56 นางสาวอมรรัตน์ ขวัญชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.5/1
57 นางนิภาพร แก้วยก ครูประจำชั้นม.2/1
58 นางสาวศรีสุดา เทินสระเกษ ครูประจำชั้นม.3/1
59 นางสุภาวดี คุ้มกุดขมิ้น ครูประจำชั้นอนุบาล2/1
60 นางสาวนิจิตตรา เจนชัย ครูประจำชั้นอนุบาล2/2
61 นางมณีรัตน์ นราพงษ์ ครูประจำชั้นอนุบาล2/2
62 นางสาวทรรศนีย์ สีนอก เจ้าหน้าที่ห้องสวัสดิการ
63 นางสาวจีระประภา คุ้มกุดขมิ้น ครูประจำชั้นอนุบาล3/3
64 นางพรจนีย์ สิงหสุรศักดิ์ ครูประจำชั้นอนุบาล3/4
65 นางสาวศรีวรรณ์ ดอนชาดา ครูประจำชั้นป.5/3
66 นางสาวยุภา กระแสกุล ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/2
67 นางสาวณัฐกานต์ นุฤทธิ์มนตรี ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/1
68 นางกรุณา ทิพสุต ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/2
69 นางสาวพิมพันธุ์ ทันรังกา ครูประจำชั้นป.3/4
70 นางสาวไอลดา ศรีรส เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
71 นางสาวนิตยา เนตรขันธ์
72 นางสาววนิดา ผริตะโกมล ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
73 นางสาวธิฎาพร ศรีวงษา ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
74 นางสาวโชติมา ไวยโภชน์ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
75 นางสาวอรอนงค์ มานะเสถียร ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
76 นางจันทร์เพ็ญ วิทยานุกรณ์ ครูประจำชั้นป. 2/2
77 นางพัชนี พรแพงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน
78 นางสาวอัฐทยา ปัญญาเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน
79 นางสาวชลลดา บุญญารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/วิชาการ
80 นางบุญศรี นุฤทธิ์มนตรี ผู้อำนวยการ
81 นางสาววาสนา ดำรงภูมิ
82 นางสาวอรอุมา คำย่อย ครูประจำชั้นป. 4/2
83 นางสาวปิยะภรณ์ ธนะรัตน์ ครูพิเศษประถม
84 นางสาวชัชฎาพร ลาภเกิด
85 นางสาววิลาสินี เสมอไวย์ ครูประจำชั้นป.5/2
86 นางสาวภัทรภร ภิรพงศ์ธนา ครูพิเศษ
87 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห
88 นางสาวสาวิตรี ดอกจันกลาง
89 นางสาวกิติยา ปราบภัย
90 นางสาวรัตนา สวัสดิ์รัมย์
91 นางสาวพันธ์งาม คงกระพันธ์