ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายตะวัน พัฒนชูสกุล ครูประจำชั้นป.4/2
2 นายประสิทธิ์ จันทะพันธ์ ครูประจำชั้นป.5/4
3 นายบุญญฤทธิ์ สะวันนา
4 นายกฤตภาส จงจอหอ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
5 นายจิรนันท์ เทินสระเกษ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
6 นายประมาน ทวีสัตย์ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
7 นายเอกสิทธิ์ ทิพย์แสนพรหม ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
8 นายสุพล ลาดจันทึก
9 นายจรัญ วงพิมล ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
10 นายชัยธวัช วรรณยิ่ง เจ้าหน้าที่ I.T
11 บาดหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ผู้บริหาร
12 นายอัญพัชญ์ ถิระธัญสิทธิ์กุล ครูพิเศษ
13 นายวัฒนชัย พึ่งภูมิ
14 นายชมพร แฝงชัยภูมิ