ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นางศุภวรรณ สีนอก ครูประจำชั้นป.1/4
3 ว่าที่ ร.ตลำภู จำพันธุ์ ครูประจำชั้นป.2/4
4 นางเสาวลักษณ์ ปทุมจันทรัตน์ ครูประจำชั้นป.2/3
5 นางสาวอดิภา รอดแก้ว ครูประจำชั้นป.2/1
6 นางอาริยา สีมา ครูประจำชั้นป.3/2
7 นางสมปอง ชิณวงศ์ ครูประจำชั้นป.4/3
8 นางสาววนัสวรรณ นิลนิยม ครูประจำชั้นป.5/1
9 นางสุภาพร อุดทาโกสม ครูประจำชั้นอนุบาล1/1
10 นางสาวประนอม มุลวัน ครูประจำชั้นอนุบาล3/4
11 นางสาวนิจิตตรา เจนชัย ครูประจำชั้นอนุบาล2/2
12 นางมณีรัตน์ นราพงษ์ ครูประจำชั้นอนุบาล2/2
13 นางสาวทรรศนีย์ สีนอก ครูประจำชั้นอนุบาล3/2
14 นางสาวจีระประภา คุ้มกุดขมิ้น ครูประจำชั้นอนุบาล3/3
15 นางสาวยุภา กระแสกุล ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/2
16 นางสาวอรอนงค์ จำปาทอง ครูผู้ช่วยเด็กเล็กห้อง1
17 นางสาวณัฐกานต์ นุฤทธิ์มนตรี ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/1
18 นางกรุณา ทิพสุต ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/1
19 นางสาวปภาดา เหง่าชัย ครูคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาล
20 นายอรชุน ศรีบุญ ครูสอนว่ายน้ำระดับอนุบาล
21 นางสาววนิดา ผริตะโกมล ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
22 นางสาวธิฎาพร ศรีวงษา ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
23 นางสาวโชติมา ไวยโภชน์ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
24 นายกฤตภาส จงจอหอ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
25 นายจิรนันท์ เทินสระเกษ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
26 นายชิษณุพงศ์ ทาบัว ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
27 นายประมาน ทวีสัตย์ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
28 นายเอกสิทธิ์ ทิพย์แสนพรหม ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
29 นายเอกพล ปรารมภ์ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
30 นายจรัญ วงพิมล ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
31 นางสาวอรอนงค์ มานะเสถียร ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
32 นางพัชนี พรแพงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน
33 นางสาวอัฐทยา ปัญญาเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน
34 นางสาวชลลดา บุญญารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/วิชาการ
35 นายชัยธวัช วรรณยิ่ง เจ้าหน้าที่ห้อง I.T/วิชาการ
36 นางบุญศรี นุฤทธิ์มนตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
37 บาทหลวงประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ผู้อำนวยการ
38 บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ผู้อำนวยการ
39 บาทหลวงสุข ศรจันทร์ ผู้อำนวยการ
40 นางสาววาสนา ดำรงภูมิ
41 นายตะวัน พัฒนชูสกุล ครูประจำชั้นป.4/2
42 นายเกียรติศักดิ์ สุขยา ครูประจำชั้นป.3/4
43 นายประสิทธิ์ จันทะพันธ์ ครูประจำชั้นป.5/4
44 บาดหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ผู้บริหาร
45 นางสาวรุริยา สืบสวน ครูประจำชั้นป.5/4
46 นางสาวดาราวรรณ จุลอักษร ครูประจำชั้นป.3/1
47 นางพิชญ์ญาภัทร สุขทะเล ครูประจำชั้นป.3/3
48 นางสาวกิตติยา แจ้งดี ครูประจำชั้นป.2/2
49 นางสาวประทานพร แม่นชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.4/4
50 นางสาวกิตติพร เวียงชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.4/6
51 นางเยาวมาลย์ ราณรงค์ ครูประจำชั้นป.4/5
52 นางสาวศีลวาน พงศ์ทองกุล ครูประจำชั้นป.3/5
53 นางนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม ครูประจำชั้นป.5/5
54 นางสาวตวงฤทัย เฟื่องแดน ครูประจำชั้นป.6/5
55 นางสุนิสา วรรณยิ่ง ครูประจำชั้นป.6/4
56 นางสาววิไลวรรณ วิเศษภักดี ครูประจำชั้นป.6/3
57 นางสาวภรัทราวรรณ วงษ์นรา ครูประจำชั้นป.6/5
58 นางสาวจีรวรรณ ฝาชัยภูมิ ครูประจำชั้นม.1
59 นางสมคิด ห่อไธสง ครูประจำชั้นม.2/2
60 นางกรรณิกา กางกรณ์ ครูประจำชั้นอนุบาล 1
61 นางสาวรัชรินทร์ ทองเจริญ ครูประจำชั้นอนุบาล3/2
62 นางสิริพร โตชัยภูมิ ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
63 นางกฤติกา กุลธนวัฒน์ ครูประจำชั้นป.6/2
64 นางสาวสาลินี สันติรักษ์พงษ์ ครูประจำชั้นป.5/1
65 นางสาวนุชจริน เฮงดี ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/2
66 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/4 3/5
67 นางสาวมรกต สีนอก ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/3
68 นางวิลาวัลย์ มั่นคง ครูประจำชั้นอ.3/1
69 นางสาววิราสิณี ขยันจิตร์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/3
70 นางสาวศิริพร ไสยาสน์ ครูประจำชั้นอ.2/2
71 นางอารีรัตน์ พงษ์ธานี ครูผู้ช่วยเด็กเล็กห้อง
72 นางปุณยากร เสือปลา ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/1
73 นางสาวยุวดี ทำดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 นางณัฎฐ์นรี แก้วศรีงาม ครูประจำชั้นป.1/2
75 นางสาวกนกกร อิสระภาพ ครูประจำชั้นป.1/1
76 นางสาวนิลวรรณ โพธิ์ไทรย์ ครูประจำชั้นป.1/3
77 นางสุจิตตรา โอสวัสดิ์ ครูประจำชั้นป.2/5
78 นางสาวเขมิกา จุลเขว้า ครูประจำชั้นป.4/1
79 นางสาวปัฎฐยา บำรุงกุล ครูประจำชั้นป.5/2
80 นางสาวพินใจ คำแพง ครูประจำชั้นป.6/1
81 นางสาววิไลย์ลักษณ์ คงชูดี ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
82 นางสาวกัญญารัตน์ มวลชัยภูมิ ครูประจำชั้นม.3/2
83 นางนิภาพร แก้วยก ครูประจำชั้นม.2/1
84 นางสาวศรีสุดา เทินสระเกษ ครูประจำชั้นม.3/1
85 นางสุภาวดี คุ้มกุดขมิ้น ครูประจำชั้นอนุบาล2/1
86 นางสาวอทิตยา ภูมิวิจิตร ครูประจำชั้นอนุบาล2/3
87 นางพรจนีย์ สิงหสุรศักดิ์ ครูประจำชั้นอนุบาล3/4
88 นางสาวศรีวรรณ์ ดอนชาดา ครูประจำชั้นป.5/3
89 นางสาวพิมพันธุ์ ทันรังกา ครูประจำชั้นป.3/4
90 นางจันทร์เพ็ญ วิทยานุกรณ์ ครูประจำชั้นป. 2/2
91 นางสาวอรอุมา คำย่อย ครูประจำชั้นป. 4/2