ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวดาราวรรณ จุลอักษร
2 นางพิชญ์ญาภัทร สุขทะเล ครูประจำชั้นป.3/3
3 นางสาวประทานพร แม่นชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.4/4
4 นางสาวกิตติพร เวียงชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.4/6
5 นางเยาวมาลย์ ราณรงค์ ครูประจำชั้นป.4/5
6 นางสาวศีลวาน พงศ์ทองกุล ครูประจำชั้นป.3/5
7 นางนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม ครูประจำชั้นป.5/5
8 นางสุนิสา วรรณยิ่ง ครูประจำชั้นป.6/4
9 นางสาววิไลวรรณ วิเศษภักดี ครูประจำชั้นป.6/3
10 นางสมคิด ห่อไธสง ครูประจำชั้นม.2/2
11 นางกรรณิกา กางกรณ์ ครูประจำชั้นอนุบาล 1
12 นางสาวรัชรินทร์ ทองเจริญ ครูประจำชั้นอนุบาล3/2
13 นางสิริพร โตชัยภูมิ ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
14 นางสาวนุชจริน เฮงดี ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/2
15 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/4 3/5
16 นางสาวมรกต สีนอก ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/3
17 นางวิลาวัลย์ มั่นคง ครูประจำชั้นอ.3/1
18 นางสาววิราสิณี ขยันจิตร์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/3
19 นางสาวศิริพร ไสยาสน์ ครูประจำชั้นอ.2/2
20 นางอารีรัตน์ พงษ์ธานี ครูผู้ช่วยเด็กเล็กห้อง
21 นางสาวอทิตยา ภูมิวิจิตร ครูประจำชั้นอนุบาล2/3