ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายตะวัน พัฒนชูสกุล ครูประจำชั้นป.4/2
2 นายประสิทธิ์ จันทะพันธ์ ครูประจำชั้นป.5/4
3 นางสาวดาราวรรณ จุลอักษร
4 นางพิชญ์ญาภัทร สุขทะเล ครูประจำชั้นป.3/3
5 นางสาวประทานพร แม่นชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.4/4
6 นางสาวกิตติพร เวียงชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.4/6
7 นางเยาวมาลย์ ราณรงค์ ครูประจำชั้นป.4/5
8 นางสาวศีลวาน พงศ์ทองกุล ครูประจำชั้นป.3/5
9 นางนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม ครูประจำชั้นป.5/5
10 นางสุนิสา วรรณยิ่ง ครูประจำชั้นป.6/4
11 นางสาววิไลวรรณ วิเศษภักดี ครูประจำชั้นป.6/3
12 นางสมคิด ห่อไธสง ครูประจำชั้นม.2/2
13 นางกรรณิกา กางกรณ์ ครูประจำชั้นอนุบาล 1
14 นางสาวรัชรินทร์ ทองเจริญ ครูประจำชั้นอนุบาล3/2
15 นางสิริพร โตชัยภูมิ ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
16 นางสาวนุชจริน เฮงดี ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/2
17 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/4 3/5
18 นางสาวมรกต สีนอก ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/3
19 นางวิลาวัลย์ มั่นคง ครูประจำชั้นอ.3/1
20 นางสาววิราสิณี ขยันจิตร์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/3
21 นางสาวศิริพร ไสยาสน์ ครูประจำชั้นอ.2/2
22 นางอารีรัตน์ พงษ์ธานี ครูผู้ช่วยเด็กเล็กห้อง
23 นางสาวอทิตยา ภูมิวิจิตร ครูประจำชั้นอนุบาล2/3