ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายตะวัน พัฒนชูสกุล ครูประจำชั้นป.4/2
2 นายเกียรติศักดิ์ สุขยา ครูประจำชั้นป.3/4
3 นายประสิทธิ์ จันทะพันธ์ ครูประจำชั้นป.5/4
4 นางสาวรุริยา สืบสวน ครูประจำชั้นป.5/4
5 นางสาวดาราวรรณ จุลอักษร ครูประจำชั้นป.3/1
6 นางพิชญ์ญาภัทร สุขทะเล ครูประจำชั้นป.3/3
7 นางสาวกิตติยา แจ้งดี ครูประจำชั้นป.2/2
8 นางสาวประทานพร แม่นชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.4/4
9 นางสาวกิตติพร เวียงชัยภูมิ ครูประจำชั้นป.4/6
10 นางเยาวมาลย์ ราณรงค์ ครูประจำชั้นป.4/5
11 นางสาวศีลวาน พงศ์ทองกุล ครูประจำชั้นป.3/5
12 นางนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม ครูประจำชั้นป.5/5
13 นางสาวตวงฤทัย เฟื่องแดน ครูประจำชั้นป.6/5
14 นางสุนิสา วรรณยิ่ง ครูประจำชั้นป.6/4
15 นางสาววิไลวรรณ วิเศษภักดี ครูประจำชั้นป.6/3
16 นางสาวภรัทราวรรณ วงษ์นรา ครูประจำชั้นป.6/5
17 นางสาวจีรวรรณ ฝาชัยภูมิ ครูประจำชั้นม.1
18 นางสมคิด ห่อไธสง ครูประจำชั้นม.2/2
19 นางกรรณิกา กางกรณ์ ครูประจำชั้นอนุบาล 1
20 นางสาวรัชรินทร์ ทองเจริญ ครูประจำชั้นอนุบาล3/2
21 นางสิริพร โตชัยภูมิ ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
22 นางกฤติกา กุลธนวัฒน์ ครูประจำชั้นป.6/2
23 นางสาวสาลินี สันติรักษ์พงษ์ ครูประจำชั้นป.5/1
24 นางสาวนุชจริน เฮงดี ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/2
25 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/4 3/5
26 นางสาวมรกต สีนอก ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/3
27 นางวิลาวัลย์ มั่นคง ครูประจำชั้นอ.3/1
28 นางสาววิราสิณี ขยันจิตร์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/3
29 นางสาวศิริพร ไสยาสน์ ครูประจำชั้นอ.2/2
30 นางอารีรัตน์ พงษ์ธานี ครูผู้ช่วยเด็กเล็กห้อง
31 นางปุณยากร เสือปลา ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/1