วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่สากล บุคลากรครูและผู้บริหารเป็นผู้นำตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล  สืบสานศิลปะวัฒนธรรม  สานสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ควบคู่กับชุมชน  มุ่งสัมฤทธิ์ผลตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
 

พันธกิจ

๑. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะนิสัยโดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ด้านความรัก เมตตา ซื่อสัตย์  กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
๒. พัฒนาผู้เรียนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๓. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลด้านความรู้ การคิดวิเคราะห์ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ
๔. พัฒนาบุคลากร  ครู ให้เป็นคนดี มีความสามารถ เป็นผู้มีคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิกและตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งประสิทธิภาพของกระบวนการวัดและประเมินผลที่ตรงตามสภาพจริง
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๗. เสริมประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร สร้างภาวะผู้นำที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
๘. พัฒนาให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้