ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวนุชจริน เฮงดี ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/2
2 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/4 3/5
3 นางสาวมรกต สีนอก ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/3
4 นางวิลาวัลย์ มั่นคง ครูประจำชั้นอ.3/1
5 นางสาววิราสิณี ขยันจิตร์ ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/3
6 นางสาวศิริพร ไสยาสน์ ครูประจำชั้นอ.2/2
7 นางอารีรัตน์ พงษ์ธานี ครูผู้ช่วยเด็กเล็กห้อง
8 นายตะวัน พัฒนชูสกุล ครูประจำชั้นป.4/2
9 นายประสิทธิ์ จันทะพันธ์ ครูประจำชั้นป.5/4